Assurance-verklaring

Assurance-verklaring

Aan: Directie van Vodafone Libertel B.V.

Opdracht

De directie van Vodafone Libertel B.V. (hierna: Vodafone) heeft ons een assurance-opdracht verstrekt ten aanzien van het duurzaamheidsverslag 2011-2012 (hierna: Verslag) van Vodafone. Onze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de informatie in het duurzaamheidsverslag 2011-2012 in alle van materieel belang zijnde opzichten een juiste en toereikende weergave is van het beleid, de bedrijfsvoering prestaties en gebeurtenissen gedurende verslagjaar 2011-2012, wat loopt van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012.

De GRI-index 2011-2012 maakt een onlosmakelijk deel uit van het duurzaamheidsverslag 2011-2012 en is hiermee onderdeel van onze opdracht. De overige verwijzingen in het Verslag (naar vodafone.nl, externe websites en overige documenten) maken geen onderdeel uit van onze opdracht. Over de vergelijkende cijfers van niet-financiële data wordt geen zekerheid verstrekt.

Inherente beperkingen

In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat realisatie onzeker is. Om die reden wordt door ons ten aanzien van de realisatie van toekomstgerichte informatie geen zekerheid verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in overeenstemming met de Sustainability Reporting Guidelines van Global Reporting Initiative (G3.1), de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en het verslaggevingsbeleid van Vodafone, inclusief het identificeren van stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen. De door de directie gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van het verslag en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in de GRI-index van het Verslag. De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van het Verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het vormen van een conclusie over het Verslag op basis van onze werkzaamheden. Wij hebben onze werkzaamheden met betrekking tot het Verslag verricht in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 3410N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. Ons onderzoek omvatte in het bijzonder de volgende werkzaamheden:

  • het toetsen van de informatie in het Verslag aan de criteria volgens de ‘Sustainability Reporting Guidelines’ (G3.1) van Global Reporting Initiative en de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving welke zijn opgenomen in het verslaggevingsbeleid van Vodafone;
  • het verkrijgen van inzicht in de branche, de organisatie en haar meest relevante maatschappelijke issues;
  • het verkrijgen van inzicht in de opzet van de gebruikte systemen en gehanteerde methoden voor het verzamelen en verwerken van gegevens die dienen als basis voor de gerapporteerde informatie;
  • het beoordelen van de aannemelijkheid van de informatie in het Verslag door een combinatie van cijferanalyses en het inwinnen van inlichtingen;
  • het interviewen van verantwoordelijke functionarissen;
  • het onderzoeken van relevante bedrijfsdocumenten en het raadplegen van externe bronnen;
  • het evalueren van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor de verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die bij het opmaken van het Verslag zijn toegepast;
  • een evaluatie van het algehele beeld van het Verslag.

De werkzaamheden die worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang dan die bij een assurance-opdracht gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance -informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor onze conclusie te bieden.

Conclusie

Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat ons niets gebleken is op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de informatie zoals opgenomen in het duurzaamheidsverslag 2011-2012 van Vodafone niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, een juist en toereikende weergave is van het beleid, de bedrijfsvoering, de prestaties en gebeurtenissen gedurende 2011-2012, in overeenstemming met de richtlijnen van Global Reporting Initiative, de Handreiking voor maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en het beschreven verslaggevingsbeleid van Vodafone zoals opgenomen in de GRI-matrix.

Rotterdam, 31 juli 2012

Ernst & Young Accountants LLP


w.g. dr. A.E.M. Kamp-Roelands RA MA